Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Inbjudan till samråd avseende nytt miljötillstånd för Sundsvall-Timrå Airport

04 juni 2018

Inbjudan till samråd


Midlanda Flygplats AB inbjuder till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken med anledning av planerad tillståndsansökan för Sundsvall-Timrå Airport. Verksamheten är belägen i Timrå kommun på fastigheterna Norrberge 1:112 och Norrberge 1:74.

Midlanda Flygplats AB har för avsikt att under 2019, till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, lämna in en ansökan om ett nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för befintlig och en något förändrad verksamhet vid Sundsvall-Timrå Airport.

Ansökan avser befintlig och något förändrad verksamhet. Midlanda Flygplats AB avser söka tillstånd för 22 000 flygrörelser per år, varav 18 280 rörelser i tung trafik. Den sökta verksamheten omfattar också med flygplatsen förknippade verksamheter såsom drivmedelsanläggning, brandövningsplats, hangarverksamhet samt panncentral och avloppsreningsverk. Omfattningen av den sökta verksamheten är mindre än den idag tillståndsgivna verksamheten om 48 000 flygrörelser.


Syftet med ansökan är dels att flygplatsen ska få ett modernt tillstånd enligt miljöbalken och dels att få tydligare och för verksamheten mer anpassade villkor.


Verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan utgörs av buller samt utsläpp till luft och vatten.


Ett samrådsmöte kommer att hållas onsdag den 20 juni 2018 kl. 18.00 på Sundsvall-Timrå Airport.


Eftersom verksamheten utgör en sådan verksamhet som bedöms ha betydande miljöpåverkan är detta samråd ett avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd har inte skett och avses inte heller hållas.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor med anledning av samrådet eller önskan om utskick av samrådsunderlag.

Kontaktperson: Petra Schwartz  070-260 40 49, petra.schwartz@sdlairport.se


Vi behöver få in dina frågor eller synpunkter senast den 28 juni 2018 för att kunna beakta dessa inom ramen för samrådet.


VÄLKOMMEN MED DINA FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER! 
Kontakt

Frank Olofsson

Flygplatschef

Telefon: 072-17 09 502

Visa månad